Μάθημα που διδάσκεται στα πλαίσια του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στα Πληροφοριακά Συστήματα. Κύριος στόχος είναι η θεωρητική κατάρτιση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων Ανάλυσης και Σχεδιασμού Πληροφοριακών Συστημάτων (ΑΣΠΣ).

Collaborators to the idea This idea has 46 collaborators


Visibility of the idea The workspace and its content is visible to everyone


Information

You are currently not a member of this idea

Workspace